– E&C blog –


Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – konsekwencje dla odbiorców końcowych

By Bartosz Palusiński

By Bartosz Palusiński on 30/06/2016

Topics: PL

Prefer the English version? You can find it here.

W dniu 28 czerwca Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy OZE, która wejdzie w życie już 1 lipca 2016 r. i już z tym dniem wprowadzone zostaną zmiany które mogą mieć konsekwencje dla odbiorców końcowych.

Nowy obowiązek - niebieskie certyfikaty – od 1 lipca 2016 r.

Już od 1 lipca 2016 zmianie ulega wymiar obowiązku w zakresie przedstawienie do umorzenia świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych (zielonych certyfikatów). Obecny wymiar obowiązku wynoszący 15% zostaje zmniejszony na całe drugie półrocze 2016 r. do 14,35%. Oznacza, to że sprzedawca energii, za drugie półrocze 2016 r. będzie zobowiązany do przedstawienia do umorzenia mniejszej ilości zielonych certyfikatów w odniesieniu do energii elektrycznej sprzedanej odbiorcy końcowemu.

Więcej informacji o certyfikatach znajdziesz na naszej platformie ePoint w zakłafce Grid Fees & Taxes (dostępna tylko dla klientów E&C).

Zobacz jak wygląda  nasza platforma GFT

Jednakże wraz z obniżeniem obowiązku w zakresie zielonych certyfikatów, już od 1 lipca 2016 r. wprowadzony zostanie nowy obowiązek i nowy rodzaj certyfikatów – obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzający wytworzenie energii z biogazu rolniczego (tzw. niebieskie certyfikaty). Wymiar obowiązku w zakresie niebieskich certyfikatów będzie odnosił się do 0,65% wolumenu zakupionej energii – czyli będzie równy obniżce obowiązku w zakresie zielonych certyfikatów.

Wydaje się, że takie przesunięcie powinno być neutralne dla odbiorców końcowych tym bardziej, że łączny procentowy wymiar obowiązku w zakresie zielonych i niebieskich certyfikatów pozostaje na tym samym poziomie co sprzed nowelizacji ustawy OZE. Jednakże wprowadzenie obowiązku w zakresie niebieskich certyfikatów prawdopodobnie spowoduje wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Wynika to z faktu, że cena niebieskich certyfikatów (ze względu na ich małą podaż) prawdopodobnie będzie zbliżona do opłaty zastępczej (300,03 zł), tym samym będzie ponad czterokrotnie większa niż obecna cena zielonych certyfikatów – czyli odbiorca końcowy zapłaci za niebieskie certyfikaty dużo więcej aniżeli płaci obecnie za zielone certyfikaty.

table1

Tabela 1: Obowiązek praw majątkowych od 2010r. (opracowanie własne)

 Jaki będzie wymiar obowiązku w zakresie zielonych certyfikatów na rok 2017 ?

Zgodnie ze znowelizowanym art. 59 ustawy OZE na 2017 r. ustawodawca ustalił obowiązek w zakresie zielonych certyfikatów na 19.35% a niebieskich certyfikatów na 0,65% energii zakupionej przez odbiorcę końcowego. Jednakże jest to maksymalny wymiar obowiązku i zgodnie z art. 12 ust. 5 nowelizacji „Minister właściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, zmieni wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy OZE, na 2017 r. w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.”

Uprawnienie dla Ministra Energii do zmiany wielkości obowiązku wprowadza dosyć dużą niepewność dla odbiorców końcowych. Po pierwsze w ofertach zakupowych energii elektrycznej na 2017, 2018 i 2019r. spotykamy się z bardzo różnym podejściem sprzedawców co do określenia zasad ustalania ostatecznej ceny energii elektrycznej w oparciu o zmiany legislacyjne (np. pojawienie się nowego „koloru”, brak przedłużenia certyfikatu żółtego i czerwonego na rok 2019 itd.). Po drugie sprzedawcy na wiele sposobów kształtują cenę Praw Majątkowych na następne 3 lata, uwzględniając ryzyka zmienności cen i płynności na TGE. Warto zatem dostosować odpowiednią strategię do tak zmiennego otoczenia rynku biorąc pod uwagę przede wszystkim wpływ zmian cen/kosztu energii na biznes prowadzony przez odbiorcę końcowego.

 table2

Tabela 2: Udział obowiązku praw majątkowych od 2010r. (opracowanie własne)             *Minister Energii zmieni tą wartość do 30/11/2016

Wpływ kolorów na koszt energii odbiorcy końcowego

Bardzo zmienne otoczenie legislacyjne stawia pod znakiem zapytania budżet dla odbiorcy końcowego w następnych latach. W tabeli nr 3 przedstawiono przykładowe szacunkowe ceny za poszczególne kolory w latach 2017 – 2019. Dla odbiorcy zużywającego rocznie ok 100.000 MWh, akceptacja oferty sprzedawcy na rok 2019 uwzględniającej kolor żółty, czerwony i fioletowy, przy braku przedłużenia obowiązku na ten rok powoduje stratę ok 1,4 mln złotych.

 table3

Tabela 3: Ceny kolorów

Opłata OZE – od 1 lipca 2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. wraz z wejściem w życie nowelizacji i rozdziału 4 ustawy OZE pojawi się na rachunkach za usługi dystrybucyjne nowa opłata – tzw. opłata OZE. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy OZE operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest pobrać od każdego odbiorcy końcowego opłatę OZE. Na drugie półrocze 2016 r. opłata OZE została ustalona na poziomie 2,51 zł za każdą MWh energii elektrycznej dostarczonej odbiorcy końcowemu. Na rok 2017 Prezes URE ogłosi poziom opłaty OZE do 30 listopada 2016 r. Warto wskazać, że dla przedsiębiorstw posiadających status odbiorcy przemysłowego opłata OZE podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do posiadanej ulgi. W tym zakresie warto sprawdzić na pierwszych fakturach czy operator systemu dystrybucyjnego właściwie wyliczył opłatę OZE.

Zwiększenie Opłaty Przejściowej od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja ustawy OZE przewiduje również zwiększenie opłaty przejściowej dla części odbiorców. Opłata przejściowa doliczana jest do faktury za usługi dystrybucji na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Zgodnie z Nowelizacją ustawy OZE w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż gospodarstwa domowe, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej:

  • niskiego napięcia, opłata przejściowa na 2017 r. wzrasta z 0,85 zł do 1,65 zł na miesiąc na kW mocy umownej,
  • średniego napięcia, opłata przejściowa na 2017 r. wzrasta z 2,10 zł na miesiąc na 3,80 zł na kW mocy umownej,
  • wysokich i najwyższych napięć, opłata przejściowa na 2017 r. pozostaje bez zmian
  • wysokich i najwyższych napięć i którzy, zużyli nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji, opłata przejściowa wzrasta z 1,08 zł na miesiąc na 1,10 zł na kW mocy umownej,

Pełen tekst ustawy można znaleźć tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/925


Keep up to date with E&C