Dokonywanie odpowiednich decyzji w zrównoważonym zarządzaniu energią

Zrównoważone zarządzanie energią

Działania w zakresie zrównoważonego zarządzania energią to w dzisiejszych czasach kwestia kluczowa. Będąc specjalistą w strategicznym i długoterminowym planowaniu działań firmy, kupcy energii z pasją są zaangażowani w te działania. Odgrywają oni istotną rolę przy dokonywaniu wyborów w zakresie zrównoważonego zarządzania energią w swoich firmach. Tacy pasjonaci energii wspierają działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii dzięki swojej dogłębnej wiedzy na temat kosztów energii. Ponadto wspierają kierownictwo w podejmowaniu dobrych decyzji w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej.

Zrównoważone zarządzanie energią ma na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy wynikami finansowymi organizacji a wpływem jej działalności na ludzi i na planetę, a kupcy energii podchodzący do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem odgrywają ważną role w zwiększaniu rentowności, przy jednoczesnej redukcji wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. Zbyt często organizacje podejmują chaotyczne działania ad hoc w zakresie zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu energią, zamiast wdrożyć dobrze zaplanowane podejście. To może prowadzić do realizacji inwestycji, z mniejszą redukcją emisji CO2 w stosunku do kosztów inwestycji.

Obszar zakupu energii często zajmuje się zrównoważonym rozwojem na końcowym etapie, kiedy należy już podpisać umowę. Szkoda, gdyż zaangażowanie od początku procesu może skutkować lepszymi decyzjami, osiągnięciem wyższych wyników finansowych i lepszego wpływu na środowisko.

Kupcy energii często zabierają słowo o strategiach zrównoważonego rozwoju jako ostatni, otrzymując z działu zajmującego się zrównoważonym rozwojem jedynie instrukcje w jaki sposób kupować „bardziej zieloną energię”. A jednak kupcy energii są często bliżej rzeczywistości rynkowej. Są również w lepszej sytuacji, jeśli chodzi o cele związane z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem energii. Umocnij swoją pozycję jako pasjonat energii, stając się kluczowym graczem w działaniach Twojej organizacji w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem.

 

Kolejne kroki w zrównoważonym zarządzaniu energią

Krok 1: Ustal strategię w zakresie zrównoważonego rozwoju

Proaktywny kupiec energii zawsze tworzy skuteczną strategię w zakresie zrównoważonego zarządzania energią w celu wsparcia swoich działań, a one będą generować lepsze wyniki, jeśli będą oparte na kompleksowej i solidnej strategii. Takie strategie określają jasne cele i spójne ramy dla wykorzystania odpowiednich zasobów, aby osiągnąć postawiony cel.

Zrównoważone wykorzystywanie energii leży w interesie wielu podmiotów: Twojej branży, klientów, władz rządowych, inwestorów, wyników finansowych Twojej organizacji, obecnych i przyszłych pracowników, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej, dostawców, itd. Przeprowadzenie analizy ich interesów może ułatwić podejmowanie mądrzejszych decyzji w zakresie zrównoważonego zarządzania energią. Warto się zastanowić:

  • jakie należy wyznaczyć cele?
  • w jaki sposób należy zaplanować i sfinansować działania zmierzające do redukcji zużycia?
  • jak przeprowadzić projekty wytwarzania energii odnawialnej i kogeneracji w zakładzie?
  • w jaki sposób „uzielenić” pozostałe dostawy spoza sieci?

Niektóre organizacje rozpoczynają swoje działania korporacyjne w tym zakresie od określenia strategii zarządzania zrównoważonym rozwojem. Inni już stworzyli strategię dotyczącą zrównoważonego rozwoju i najzwyczajniej uzupełniają ją o element zarządzania energią. W każdym przypadku tworzenie strategii jest dobrym punktem wyjścia do zwiększania udziału zielonej energii, w jeszcze bardziej efektywny sposób.

Krok 2: Określ najbardziej adekwatne technologie zrównoważonej energii

Panele słoneczne, turbiny wiatrowe, projekty na biomasę, kogeneracje i inne źródła odnawialnej energii.

Dzięki wykonaniu przeglądu technologicznego dowiesz się, który z nich będzie najlepszym wyborem dla:

  • osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju,
  • osiągnięcia dobrej stopy zwrotu z projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju,
  • poprawy bezpieczeństwa dostaw, np. w odległej lokalizacji.


Czy jesteś pewny, że inwestujesz w „zielone” rozwiązania w odpowiednich miejscach? Przegląd technologiczny pozwoli Ci zoptymalizować Twoje wybory, jeśli chodzi o decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji w zieloną energię. Skan obejmie analizę poszczególnych zakładów pod kątem:

  • ekonomii: kosztów inwestycji, potencjalnych oszczędności na poziomie ogólnych kosztów energii, możliwych dotacji,
  • aspektów technicznych: dostępności zasobów takich jak wiatr, energia słoneczna czy biomasa, dostępności partnerów do projektów,
  • aspektów regulacyjnych: obowiązków regulacyjnych oraz możliwości czy ograniczeń w zakresie uzyskania pozwoleń.

Przegląd technologiczny w zakresie energii odnawialnych umożliwia zwrot z inwestycji poprzez zapewnienie, że sięgniesz w pierwszej kolejności po najkorzystniejsze rozwiązanie.

Krok 3: Negocjuj kontrakty w zakresie produkcji własnej energii

Często zaniedbuje się negocjacje umów w zakresie produkcji własnej energii. Kontrakty podpisywane są bez większych negocjacji lub analizy rynkowej. Niestety zazwyczaj podpisuje się kontrakt z pierwszym przedstawicielem, który zapuka z ofertą. Nasze doświadczenie mówi, że przeprowadzenie konkursu ofert i negocjacji pozwala na uzyskanie lepszych warunków umownych. Co niesie za sobą spore sumy pieniędzy, ponieważ kontrakty tego typu zawierane są zazwyczaj na dłuższe okresy.

Warto jednak w tym procesie zakupowym pójść o krok dalej. Zanim rozpoczniesz rozmowy na temat projektu własnego wytwarzania energii, najpierw powinieneś przeanalizować wymagania i możliwe efekty do uzyskania np. w ramach kogeneracji. Da Ci to solidną podstawę do rozpoczęcia konkursu ofert. Sprawi, że to Ty będziesz prowadzić ten proces. To Ty zdecydujesz, jakie oferty chcesz otrzymać z rynku i nie przyjmiesz pasywnie pierwszej oferty, jaka zostanie Ci przedstawiona.

Takie bardziej handlowe podejście do projektów wytwarzania energii własnej wiąże się również z innym podejściem do obliczeń zwrotu z inwestycji. Porządna analiza kosztów i przychodów sprawi, że uzyskasz lepsze prognozy, uwzględniające wzrosty i spadki spowodowane zmianami na rynku. W zbyt wielu projektach stopa zwrotu była inna niż oczekiwana tylko ze względu na to, że pierwotne obliczenia oparte były na zbyt optymistycznych prognozach przyszłych kosztów energii lub braku analizy wszystkich jej elementów. E&C pomoże Ci zbudować studium przypadku dla wytwarzania własnej energii, które będzie lepiej nawiązywało do sytuacji rynkowej: „W jaki sposób powinny zachować się rynki, abyś Ty osiągnął oczekiwaną stopę zwrotu?” 

Krok 4: Obrót zieloną energią

Coraz więcej firm kupuje zieloną energię. Jeśli jesteś zaangażowany w handel uprawnieniami do emisji, dysponujesz certyfikatami do emisji CO2, które możesz kupić i odsprzedać. A jeśli produkujesz zieloną energię, możesz posiadać certyfikaty, którymi również można handlować. Zbudowanie i wdrożenie dobrej strategii obrotu zieloną energią może znacząco zwiększyć zwrot z Twojej inwestycji.

Dzięki własnemu wytwarzaniu energii możesz zostać sprzedawcą energii elektrycznej lub ciepła do sieci dystrybucyjnej lub do swoich sąsiadów. W takich przypadkach, należy wdrożyć strategie podobne do tych stosowanych dla zakupu energii w celu optymalizacji efektów swoich decyzji dotyczących zakupu lub odsprzedaży transz. Dzięki jednostce kogeneracyjnej możesz wykorzystać część kupowanego gazu do wytwarzania energii elektrycznej, która następnie odsprzedawana jest do sieci dystrybucyjnej.

Krok 5: Kupuj zieloną energię

Zwiększenie udziału zielonej energii w zakupach jest zazwyczaj łatwą decyzją. W wielu krajach na świecie funkcjonuje rynek obrotu zieloną energią, np. poprzez zakup gwarancji pochodzenia energii. Można jednak kwestionować rzeczywisty wpływ zakupu tych gwarancji pochodzenia na redukcję emisji CO2. Dlatego też, ponosisz ryzyko oskarżenia firmy o “zielone kłamstwo”. Aby tego uniknąć, przyjrzyj się różnym rodzajom produktów zielonej energii dostępnym na rynku. Miej jednak na uwadze, że będą one droższe.

W oparciu o analizę interesariuszy, E&C pomoże Ci dokonać dobry wybór, w zakresie zakupu zielonej energii. Następnie wprowadzimy nasze podejście do procesu negocjacji Twoich kontraktów.

Krok 6: Monitoruj emisję CO2

Twoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju powinny skutkować zauważalnym zmniejszeniem emisji CO2. Aby raportować redukcje emisji CO2, wiele organizacji prowadzi monitoring emisji. E&C może pomóc Ci w monitorowaniu emisji zakresu 1 i zakresu 2. Zakres 1 odnosi się do emisji wynikającej z procesów przetwarzania energii w zakładzie lub wykorzystania paliw w zakładzie, podczas gdy zakres 2 dotyczy zakupu energii, jaka została wytworzona poza zakładem, jak na przykład energia elektryczna wykorzystana z sieci.

Zintegrujemy monitoring emisji CO2 z działaniami w zakresie kontroli finansowej, aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych danych. Twój portal ePoint będzie więc służył jako spójne źródło informacji dotyczących wszystkich aspektów Twoich wydatków na energię, w tym zrównoważonego rozwoju.

E&C, tutaj zarządzanie zakupami energii i zrównoważone zarządzanie energią łączą się

E&C nie jest konsultantem w zakresie inżynierskim, który może Ci pomóc w technicznych aspektach ograniczenia zużycia czy wytwarzania energii w zakładzie. Jednak jako konsultant w zakresie zakupu energii, możemy uzupełnić lukę, jaka często powstaje pomiędzy technicznym spojrzeniem inżynierów i bardziej komercyjnym podejściem zakupowców.

Pomożemy Ci zintegrować Twoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju z działaniami w zakresie zakupu energii. To będzie miało większy i lepszy wpływ na wyniki finansowe i przyniesie wyższy zwrot z inwestycji, zarówno z punktu widzenia finansów, jak i zrównoważonego rozwoju.

Tego rodzaju integracja jest czymś więcej niż tylko lepszym sposobem spojrzenia na zrównoważony rozwój. Ma również wpływ na sposób, w jaki zarządzasz Twoimi danymi. Większość informacji niezbędnych do stworzenia planu działań w zakresie zrównoważonego rozwoju jest dostępnych. Często jednak nie trafiają one do osób podejmujących decyzje. Możesz tego uniknąć, integrując raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju z raportami dotyczącymi kosztów energii generowanymi przez dział zakupów.

Nasze spójne podejście zapewnia nam również niezależność. Nasi konsultanci nie myślą o tym, w jaki sposób mogą sprzedać produkty lub usługi innego departamentu, gdyż doradzają również w zakresie zrównoważonego rozwoju. Mając E&C u swojego boku, możesz być pewny, że każdy projekt będzie dokładnie zaplanowany pod względem skutków finansowych i wpływu na środowisko naturalne, z uniknięciem konfliktu interesów. Pozwala to nam również zaoferować Ci pełną transparentność, ponieważ dzielimy się z Tobą wszystkimi obliczeniami.

We love sharing our knowledge

Keep up to date with E&C